Naše škola

Zobrazeno: 9727

ZÁKLADNÍ ŠKOLA má samostatnou budovu s vlastní zahradou. 

V přízemí školy se nachází 1 učebna, školní družina a kancelář školy.
 
V 1. patře jsou umístěny další 2 učebny.
 

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a výpočetní technikou, výškově nastavitelnými lavicemi a odpočinkovým koutem pro děti.

Na zahradě máme prolézací prvky se skluzavkou.

Podporujeme žáky v pohybových aktivitách- velkou přestávku tráví venku na zahradě.

Žáci mají zdarma všechny pracovní sešity a sešity. Prvňáčci mají zdarma i výtvarné potřeby.

V rámci školní družiny mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky zdarma.

Škola se zapojila do projektů:
 
Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, Recyklohraní, Šablony III, Doučování žáků žáků škol, Vybavení ZŠ a MŠ Lešany v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Digitalizujeme školu, Šablony I JAK
 
 2024- dále čerpáme ze ŠABLON I JAK- školní asistent, inovativní vzdělávání v MŠ, sdílení zkušeností, pořízení dalších nových pomůcek a vybavení MŠ i ZŠ
         - pokračujeme v čerpání grantu NADACE THE KELLNER FAMILY FOUNDATION- příspěvek na divadelní představení a školu v přírodě, učitelka nad rámec možností
           školy
         - využíváme darů příznivců naší školy na uhrazení pořadů pro děti MŠ i ZŠ, případně na dopravu na tyto akce
 
 •  2023- v rámci ŠABLON I JAK pokračovala pozice školního asistenta, inovativní vzdělávání v ŠD a MŠ, v ZŠ proběhlo další komunitní setkání se žáky, rodiči
 •              a pedagogy, byly nakoupeny didaktické pomůcky a knihy pro školu i školku 
 •           - pokračovalo DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ v rámci Národního plánu obnovy
 •           - v rámci DIGITALIZACE- digitální propast byly nakoupeny další notebooky pro žáky
 •           - naše škola byla podpořena v rámci uzavřeného grantového řízení NADACE THE KELLNER FAMILY FOUNDATION na podporu vzdělávání a integrace
 •              ukrajinských žáků ve veřejných základních školách částkou 999 164,- Kč, ze které jsme podpořili všechny žáky školy. Ve školním roce 2022- 23
 •               získali příspěvek 3 600,- na školu v přírodě,
 •              zaplatil se jim vzdělávací program Etiketa, nakoupili jsme další nové lavice a přijali jsme jednu učitelku navíc oproti našim možnostem.    
 •  
    2022- v rámci DIGITALIZACE škol byly pořízeny nové notebooky a digitální mikroskopy
 •            - v rámci dotace PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR- Vybavení ZŠ a MŠ Lešany byly pořízeny:
 •                                          do školy interaktivní tabule 
 •                                          do školky skříně na matrace a lůžkoviny, lehátka s matracemi, stolky na Vv potřeby, odpočinkový kout pro děti, vybavení šatny pro děti
 •             - pokračovalo doučování žáků v rámici ŠABLON III (účastnili se téměř všichni žáci) i v rámci projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL Národního plánu obnovy
 •               (žáci z přechodového 5. ročníku)
 •             - v rámci ŠABLON III byly realizovány:
 •                                          ve škole projektové dny- sférické kino, truhlářská dílna, tandemové vučování, stáž učitelky na anglické škole
 •                                          ve školce projektový den- život v mraveništi, pomoc školního asistenta
 •            - od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 jsme zapojeni do projektu ŠABLONY I JAK, v roce 2022 byla realizována komunitní setkání se žáky, rodiči a pedagogy
 •               v MŠ i v ZŠ, školní asistent v MŠ a kroužek ve ŠD
 •  
 •   2021- rekonstrukce stěn a stropů v učebně v přízemí- sádrokartonové podhledy a nové osvětlení
 •            - zakoupena interaktivní tabule do učebny v přízemí
 •             - v období od září do prosince jsme poskytovali další doučování žákům i z projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL Národního plánu obnovy- podpořeni byli žáci s OMJ
 •                a žáci z přechodového 5. ročníku
 •             - v rámci projektu ŠABLONY III byly pořízeny:
 •                                           do školy některé výukové pomůcky (soubory knih, hudební nástroje, výukové nástěnné obrázkové tabule, stavebnice, licence k výukovému
 •                                           softwaru)                 
 •                                           do školky lehátka pro děti, molitanová stavebnice, molitanové domino a další pomůcky (ortopedická podlaha, komunikační karty, kostky)
 •             - v rámci dotace PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR- Vybavení ZŠ a MŠ Lešany byly pořízeny:
 •                                           do školy lavice se židlemi, skříň do třídy, židle pro učitele, sušák na výkresy
 •                                           do školky židle pro učitele, sušák na výkresy
 •  2020- provedeny rekonstrukce stropů 2 učeben v 1. patře- nové sádrokartonové podhledy a nové osvětlení
 •             - zakoupena interaktivní tabule do 1 učebny
 •             - vyrobeny a instalovány barevné vestavěné skříně do tříd, kryty topných těles do tříd a na chodby
 •             - koupeny nové koberce do tříd a školní družiny
 •             - od 1. října 2020 do 30. 9. 2022 jsme zapojeni do projektu ŠABLONY III, ze kterého jsme získali dotaci ve výši 508 788,- Kč, a v němž :
 •                                             ve škole proběhlo doučování žáků, tandemová výuka, projektové dny ve škole i mimo školu (žáci mají zdarma zájezd do Mirákula a exkurze)
 •                                             ve školce pracoval školní asistent a proběhly projektové dny ve školce i mimo školku (staší děti měly zdarma zájezd do Mirákula a všechny děti
 •                                                            program s Ekocentrem Hrachov)
 
 
HISTORIE ŠKOLY
 
V roce 1872 se občané Lešan dohodli, že požádají o povolení ke zřízení školy.
Povolení dostali a k Lešanům byly přiškoleny obce Břežany,Vencov a Nová Ves. Dne 16. září 1872 se poprvé v Lešanech vyučovalo. Počet žáků, kteří měli školu navštěvovat byl velký a malý domek čp.20 v Lešanech nestačil. Po dlouhých poradách místní školní rady bylo rozhodnuto, že se vystaví nová školní budova. Peníze na stavbu ale chyběly, a tak se musela místní školní rada obrátit s prosbou o státní podporu – subvenci, která byla udělena v poměrně vysoké částce 3 000,- Zl.r.č. 
 
Škola byla dostavěna koncem roku 1875 a 1. ledna 1876 byla vysvěcena. Stavba stála celkem 7608 zl. Přesto, že školní budova byla velmi pěkná, rodiče posílali své děti do školy velmi nedbale. Na začátku školního roku přišlo ze 186 pouze 24 žáků.  Na vzdělání se hledělo jako na obtíž a břímě, často řekli rodiče učiteli: „ Já neumím nic a jsem živ a můj kluk nemusí to také umět.“  Situace v této době byla velmi smutná. Obyvatelé většinou velmi chudí, potřebovali děti mít doma, aby pomáhaly a nedbalí rodiče je nechávali toulat se po ulicích a do školy je neposílali.
 
  • 1872 – 1905 trval školní rok od 1.září do 15.července
  • 1884 – byla vichřicí stržena polovina školní střechy
  • 1910 – byla zahrada za školou pronajata od obce pro potřeby školy
  • 1919-1920 – školní rok trvá od 1. září do 30.června / dosud/
  • 1938 – výměna oken , oprava fasády a komínů na škole
  • 1942 – německá vláda vydala vyhlášku o vystěhování obcí na Netvořicku- k těmto obcím připadly i Lešany a Břežany
                  Toto území mělo sloužit jako vojenské cvičiště SS. V lešanské škole skončilo vyučování 9.července 1942. Četnická hlídka nařídila vyklizení školy
                  do 10.července večer. Nábytek ze tříd a  veškerý inventář byl vyklizen a uskladněn ve škole v Týnci nad Sázavou. V prvním poschodí školy byla zřízena
                  pobočka přesídlovací kanceláře.
                  Ve třídách bylo ubytováno vojsko SS.
     1945 – byla provedena generální oprava školy po německé okupaci v hodnotě 182 892 Kč. Doplněn byl i inventář v ceně 124 224 Kč.
                  První školní rok po II. sv. válce byl zahájen 26. listopadu 1945 řídícím učitelem Františkem Brejlou s 52 žáky v jedné třídě.
     1946- 15. ledna 1946 nastoupil na školu výpomocný učitel a žáci byli rozděleni do dvou tříd. Od té doby je škola organizována jako dvoutřídní.
   • 1950 – byl zřízen vodovod do školy , na WC chodbu. 
   • 1973 – byla voda zavedena do tříd
   • 1986 – byly zbourány dva stávající komíny a postaven komín nový
   • 1987 – byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a rozšířeno zářivkové osvětlení ve třídách
   • 1992 – byla provedena rekonstrukce chlapeckých WC v hodnotě 50 000,- Kč
   • 2006 – byla provedena výměna oken a vstupních dveří v budově školy
   • 2008 – rekonstrukce dívčích WC , obnova fasády na celé školní budově
   • 2010 – klasické tabule byly nahrazeny interaktivními tabulemi v hodnotě 222 195 Kč
                Finanční prostředky byly získány z projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.
     2019- nefunkční interaktivní tabule jsou využívány jen jako běžné tabule