Duben 2023

Základní škola

5. 4. jarní besídka od 17 hodin s následným velikonočním jarmarkem 

6. 4. velikonoční prázdniny

11. 4. beseda se záchranářem

12. 4. návštěva muzea v Jílovém- modely staveb vrcholné gotiky- pro žáky 4. a 5. ročníku

13. 4. zápis žáků do 1. ročníku od 15.30 do 18.00 včetně zápisu dětí z Ukrajiny
          - s sebou: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci vízum
          - zákonná povinnost je zapsat k povinné školní docházce děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let
          - k žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Lešany jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svou ředitelkou, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice
a od školního roku 2023/2024 přijímá děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(vyvěšeno 21. 4. 2023)

17. 4. návštěva pořadu Keltové v Dolních Břežanech- pro žáky 4. a 5. ročníku

19. a 20. 4.- v rámci ŠD pomoc při úklidu obce (v rámci Dne Země)

20. 4. McDonald´s Cup- fotbalové utkání dětí 1.- 3. ročníku v Benešově

25. 4. projekt Veselé zoubky pro 1. ročník

26. 4. SCIO testy pro žáky 3. a 5. ročníku

26. 4. pořad pro žáky 1.- 5. ročníku Bezpečně k cíli

27. 4. třídní schůzky od 16.30 hodin

28. 4. soutěž Mladý zahrádkář- DDM Benešov (vybraní žáci)

 

Mateřská škola

5. 4. velikonoční zajíček

19. 4. divadlo Kuřátko

26. výlet do přírody